PIT-37 – wszystko o PIT 37

Do corocznych obowiązków, z którymi boryka się większość podatników w naszym kraju, należy rozliczenie i wypełnienie PIT-37. Jest to najpopularniejszy typ formularza PIT, ponieważ większość z nas pozostaje w stosunku pracy. Najpopularniejszy typ deklaracji był też najczęściej modyfikowanym przez ustawodawcę, także ostatnio. Warto poznać, kto powinien złożyć w Urzędzie skarbowych zeznanie Podatkowe w formie PIT-37.

 Jeśli w zeszłym roku rozliczałeś już PIT-37 nie powinieneś mieć problemu ze zrobieniem tego w tym roku, natomiast nieocenioną pomocą będzie z pewnością program do PIT, dzięki któremu rozliczysz szybko i sprawnie nie tylko swoje zeznanie, ale także druki PIT rodziny, znajomych czy sąsiada.

 

Pit 37

Kto powinien rozliczyć się z Urzędem Skarbowym na druku PIT 37?

Osoby, które pracują, tj. które uzyskały w roku podatkowym przychód za pośrednictwem płatnika powinny wypełnić właśnie formularz PIT-37. Za osoby pracujące, w świetle PIT-37 należy rozumieć podatników, którzy uzyskali wynagrodzenie ze stosunku pracy, innego stosunku służbowego, odbierali emerytury, renty albo zasiłki. Ponadto do osób takich zaliczymy osoby pracujące na zlecenie jako zleceniobiorcy i wreszcie ci, którzy pobierają pieniądze z tytułu praw autorskich, lub innych majątkowych. Osoby, które wymieniliśmy opodatkowane są na zasadach ogólnych według skali podatkowej 18-32%, nie muszą także odprowadzać zaliczek na podatek dochodowy. Istotną kwestią jest fakt, iż podatnik robiący rozliczenie w formie druku PIT-37 nie może prowadzić działalności gospodarczej.

Właściwie, poza przedsiębiorcami, pytanie mogłoby zostać równie dobrze skonstruowane w sposób „kto nie rozlicza PIT-37”. Należy tu podkreślić, jak dużą grupę osób stanowią podatnicy druku PIT-37, najpopularniejszego zeznania podatkowego w naszym kraju. Przypominając definicję PIT 37:

Ogólna definicja PIT 37:

PIT-37 wypełniają wszystkie te osoby fizyczne, które w ciągu roku podatkowego uzyskiwały przychody za pośrednictwem płatnika.

Płatnika rozumieć tutaj należy jako zakład, w którym jesteśmy zatrudnieni (lub inna firma, osoba), organ rentowny lub emerytalny itd. Popularnie przyjęło się, że PIT-37 jest PIT-em pracowników, a zatem idąc tym tropem powiemy, że płatnikiem jest najczęściej pracodawca lub zleceniodawca, w zależności od zawartej przez strony umowy. Oczywiście jest to maksymalne uproszczenie, ponieważ w tej grupie znajdują się wszystkie osoby, które otrzymały w ciągu roku na terenie kraju, Rzeczpospolitej Polskiej przychody, które podlegają opodatkowaniu na zasadach ogólnych, przy zastosowaniu skali podatkowej, ze źródeł takich jak:

 • wynagrodzenia i inne przychody pochodzące ze stosunku służbowego lub stosunku pracy, pracy nakładczej i spółdzielczego stosunku pracy,
 • emerytury bądź renty krajowe, w które wliczają się strukturalne renty socjalne,
 • świadczenia przedemerytalne i pobierane zasiłki przedemerytalne,
 • należności z okazji bycia członkiem w rolniczej spółdzielni produkcyjnej bądź innej spółdzielni, która trudni się produkcją rolną,
 • zasiłki pieniężne, pochodzące z ubezpieczeń społecznych,
 • stypendia,
 • przychody z działalności z umów zlecenia, kontraktów menedżerskich, członkostwa w radach nadzorczych, działalność sportowa i społeczna – generalnie rozumiane jako działalność wykonywana osobiście,
 • przychody pochodzące z praw autorskich oraz innych praw majątkowych,
 • świadczenia wypłacane z Funduszu Pracy bądź przez Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
 • wynagrodzenie za pracę dla osób odbywających karę aresztu bądź skazanym wyrokiem
 • i wreszcie należności, jakie osoba fizyczna otrzymuje z zawartej umowy aktywizacyjnej

Grupa zatem jest całkiem spora, do tego prawa polskie doprecyzowuje, jakie jeszcze przesłanki winny zostać spełnione dla tych właśnie podatników, wśród których wskazuje brak prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej bądź działów specjalnych produkcji rolnej (na ogólnych zasadach z zastosowaniem skali podatkowej), brak obowiązku doliczania odchodów dzieci małoletnich i wreszcie nie obniżanie straty z lat ubiegłych. Oczywiście nie spełnienie którejś z powyższych wskazuje na opodatkowanie w innej formie, np. osoby prowadzące działalność automatycznie wypełniają PIT-36.

Jak wybrać rozliczanie się przez PIT 37 ?

Właściwie, jeśli spełniamy warunki opisane w poprzednim fragmencie, nie musimy nic robić. Z automatu system klasyfikuje nas jako podatników wypełniających PIT-37. Naszym zadaniem jest wypełnienie zeznania na podstawie otrzymanego z zakładu pracy (rozumianego jako płatnika) druku PIT-11. To w jego gestii leży obliczenie i pobranie zaliczek. W przypadku, gdy podatnik otrzymuje przychody z wielu źródeł, a część z nich bez pośredniczenia płatnika, wówczas należy pamiętać, że właściwym rocznym drukiem deklaracją dla naszego zeznania będzie PIT-36.

W przypadku, gdy nie mamy życzenia korzystania z ulg podatkowych, nie rozliczamy się też jako osoba samotnie wychowująca dziecko, bądź też wspólnie z małżonkiem, możemy zwrócić się do płatnika o rozliczenie naszego druku PIT. Dotyczy to jednak tylko umów o pracę oraz emerytur i rent – wówczas zwracamy się do pracodawcy ze stosownym oświadczeniem PIT-12 (do 10 stycznia roku następującego po podatkowym). Na podstawie tak złożonego oświadczenia płatnik dokonuje sporządzenia druku PIT-40. Należy jednak pamiętać, że zleceniobiorcy nie mają możliwości takiego rozliczenia.

Do kiedy rozliczamy i składamy PIT-37?

Termin jest standardowy, taki jak w przypadku pozostałych popularnych druków PIT-36 czy PIT-38. Oczywiście czas mamy do końca kwietnia, gdzie dzień 30 kwietnia w 2018 roku jest terminem ostatecznym złożenia zeznania PIT.

Jakie ulgi i odliczenia przysługują dla PIT-37?

Wśród ulg do dyspozycji mamy między innymi ulgę na Internet, z której korzystamy przez dwa kolejne po sobie lata i muszą tutaj być wskazane wszelkie poniesione w tym celu wydatki, ulga na dzieci, ulga rehabilitacyjna (przedstawiamy faktyczną kwotę wydatków, możliwe limity), ulgę na samochód, ulgę na leki, ulgę abolicyjną, składki na IKZE i wreszcie darowizny na krew, kult religijny i darowizny na cele pożytku publicznego.

Druk PIT 37 oraz załączniki PIT 37


Druk formularza PIT 37
  

 

Jakie załączniki dodajemy do PIT-37?

Do druku PIT-37 dodajemy załączniki takie jak: PIT-2K będący zaświadczeniem o wysokości poniesionych kosztów na inwestycje mające za zadanie spełnienie potrzeb mieszkaniowych, PIT/D jako informacja o odliczeniach na cele mieszkaniowe, PIT/O dotyczący odliczeń od dochodu i podatku w roku podatkowym, PIT/UZ będący uzupełnieniem i ZAP-3.