PIT-36 – wszystko o druku i podatnikach go wypełniających

Własna firma! Potrafi dać wiele satysfakcji oraz być źródłem życiowego sukcesu. Choć wiele osób odżegnuje się od tego, prawdą jest, że to głównie pieniądze, chęć zysku i ich posiadania kieruje ludzi do zakładania własnego biznesu. My jednak w niniejszym artykule nie będziemy się skupiać nad tym, czy warto zostać przedsiębiorcą i jakie są nasze motywacje ku temu, ale przyjrzymy się konsekwencji prowadzanie firmy – a właściwie jednej z nich, mianowicie konieczności rozliczania osiąganych z firmy przychodów, w postaci druku PIT-36 składanego do urzędów skarbowych. Zapraszamy do lektury odnośnie druku PIT-36, rozliczanego przez osoby, które swój roczny przychód uzyskują bez pośrednictwa płatnika.

Kto rozlicza PIT-36 ?

PIT-36 dotyczy wszystkich tych osób, które otrzymywały w ciągu roku przychód, ale warunkiem będzie tu przychód, który opodatkowany jest według zasad ogólnych skali podatkowej. PIT-36 jest drukiem dla przedsiębiorców, osób prowadzących własną pozarolniczą działalność gospodarczą, które uzyskują tym samym przychód bez pośrednictwa płatnika. Wiąże się to zatem z samodzielnym obliczaniem oraz wpłacaniem na konto właściwego dla danej osoby fizycznej urzędu skarbowego zaliczek na podatek dochodowy, zarówno miesięcznych jak i kwartalnych.

Ciekawe jest to, że w przypadku gdy podatnik nie dokona żadnej deklaracji odnośnie formy rozliczania się z fiskusem, automatycznie powinien rozliczać się właśnie poprzez druk PIT-36. Oczywiście mamy tu na myśli podatnika, który prowadzi własną działalność gospodarczą.

Poza popularną grupą przedsiębiorców, o której powyżej wspomnieliśmy w poczet podatników druku PIT-36 wliczają się także następujące przypadki osób fizycznych:

  • Osoby korzystające z kredytu podatkowego, gdzie podstawą będą przepisy art. 44 ust. 7a ustawy PIT lub rozliczają się w kolejnych, następujących po sobie latach podatkowych po skorzystaniu z kredytu podatkowego na zasadach przepisów art. 44 ust. 7f ustawy,
  • Osoby, które prowadzą działy specjalne produkcji rolnej, objęte podatkiem według zasad ogólnych i z zastosowaniem skali podatkowej,
  • Osoby, które zawarły z drugą stroną umowy najmu, podnajmu, dzierżawy oraz poddzierżawy, opodatkowane według zasad ogólnych (wliczają się w to także umowy o charakterze podobnym),
  • Osoby, które osiągają przychody na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i zobligowani są do samodzielnego opłacania wszelkich zaliczek odprowadzanych na podatek,
  • Osoby, które osiągają przychody poza granicami naszego kraju, np. jako wynagrodzenie od pracodawcy w Unii Europejskiej,
  • Osoby, które zarobkują w oparciu o inne źródła, objęte podatkiem na zasadach ogólnych, gdzie odprowadzanie zaliczek nie jest obowiązkowe,
  • Wreszcie osoby, które wykazują zryczałtowany podatek dochodowy, o jakim mowa jest w art. 29 i 30a ustawy PIT – wyjątkiem jest sytuacja, w której podatek nie został pobrany przez płatnika.

Do kiedy rozliczamy PIT-36?

PIT-36, podobnie jak inne popularne formularze podatkowe takie jak PIT-36L, PIT 37, PIT-38 oraz PIT-39 rozliczamy w standardowym terminie do 30 kwietnia roku następującego po podatkowym. W roku 2017 PIT-36 składamy do właściwego dla nas urzędu skarbowego najpóźniej, do dnia 30 kwietnia 2018 roku.

Jakie ulgi i odliczenia przysługują podatnikom PIT-36 2017?

Korzystający z druku PIT-36 podatnicy doskonale wiedzą o tym, że przysługuje im szereg preferencji i udogodnień, a wachlarz możliwych ulg do odliczenia jest całkiem szeroki. Rozliczając się poprzez PIT-36 otrzymujemy możliwość wspólnego rozliczenia z małżonkiem, oraz jako osoba samotnie wychowująca dziecko. W tym pierwszym przypadku, niezbędną przesłanką do takiego działania będzie posiadanie wspólnoty majątkowej oraz pozostawanie w związku małżeńskim przez równy rok podatkowy (tutaj bez wyjątków). Istnieją jednak także przesłanki, które mówią o braku możliwości takiego rozliczenia, między innymi w przypadku gdy jedno z dwojga uzyskuje przychody oparte o ryczałt ewidencjonowany (wyjątkiem są przychody z najmu, dzierżawy itd. poza działalnością gospodarczą), rozlicza się podatkiem liniowym PIT-36L lub uzyskuje przychody objęte kartą podatkową bądź podatkiem tonażowym.

W przypadku osób rozliczających się jako osoby samotnie wychowujące dziecko warunkiem będzie stan panieński lub kawalerski, bycie wdową bądź wdowcem i analogicznie rozwodnikiem bądź też pozostaje w separacji lub związku małżeńskim, w którym jedno z małżonków pozbawione zostało praw rodzicielskich lub pozbawione zostało wolności. Szereg warunków dla takiej formy rozliczenia musi spełniać także dziecko – chodzi tu między innymi o dzieci niepełnoletnie lub do 25 roku życia, jeśli pobierają nauki i uczęszczają wciąż do szkoły (mamy tu oczywiście na myśli studentów dziennych i zaocznych, także poza granicami Polski). Wiek natomiast nie gra roli dla dzieci, które korzystają z zasiłku pielęgnacyjnego lub renty socjalnej.
Wśród ulg i odliczeń przewidzianych dla podatników PIT-36 wybór naprawdę będzie spory, zarówno dla odliczeń od dochodu jak i odliczeń od podatku. W tej pierwszej kategorii znajdują się następujące ulgi: ulga rehabilitacyjna, ulga honorowych krwiodawców, ulga internetowa, ulga na nabycie nowych technologii (szczególnie dla osób prowadzących działalność gospodarczą), ulga odsetkowa, składki na ubezpieczenie społeczne, indywidualne wpłaty na konta zabezpieczenia emerytalnego (maksymalny próg wynosi 4231,20 zł), zwroty za nienależnie pobrane świadczenia (które nie były potrącane przez płatnika) oraz darowizny na cele pożytku publicznego, na cele kultu religijnego i kościelną pomoc i działalność charytatywną. Od samego podatku poprzez PIT-36 odliczymy natomiast ulgę na dziecko, ulgę abolicyjną, ulgę z tytułu oszczędności dokonanych w kasie mieszkaniowej i wreszcie odprowadzone składki na ubezpieczenie zdrowotne (do jej 7,75% podstawy). Do dyspozycji mamy także ulgę mieszkaniową.

Jakie załączniki należy dodać do druku PIT-36?

Do druku PIT-36 dodajemy załączniki takie jak: PIT/O (gdy chcemy załączyć informację o odliczeniach od dochodu oraz od podatku w ciągu roku podatkowego), PIT/UZ (w celu uzupełnienia zeznania), PIT/D (dla informowania o odliczeniach na wydatki mieszkaniowe – ulga), PIT/M (informujący o dochodach, jakie uzyskały małoletnie dzieci przy dochodach objętych podatkiem wraz z rodzicem bądź opiekunem), PIT/B (dla strat lub dochodu poniesionego w ramach działalności gospodarczej), PIT/Z (informujący o wysokości dochodów i strat z pozarolniczej działalności gospodarczej z art. 44 ust. 7a ustawy), wreszcie PIT/ZG (dla dochodów uzyskanych poza Polską) i ZAP-3.