Obowiązek zgłoszenia darowizny od najbliższych

Otrzymując darowiznę pieniężną od osoby zaliczanej do grona najbliższych, można skorzystać ze zwolnienia od podatku od spadków i darowizn. Do grona najbliższych zalicza się osoby wymienione w ustawie o podatku od spadków i darowizn, a mianowicie są to małżonek, zstępni, wstępni, pasierb, rodzeństwo, ojczym i macocha.

Otrzymując darowiznę pieniężną od osoby zaliczanej do grona najbliższych, można skorzystać ze zwolnienia od podatku od spadków i darowizn. Do grona najbliższych zalicza się osoby wymienione w ustawie o podatku od spadków i darowizn, a mianowicie są to małżonek, zstępni, wstępni, pasierb, rodzeństwo, ojczym i macocha.

Grupa ta stanowi I grupę podatkową; określana jest też mianem tzw. zerowej grupy podatkowej. Nie należą do niej teściowie, zięć i synowa. Zastosowanie tego zwolnienia podmiotowego nie następuje z mocy prawa, gdyż niezbędne jest spełnienie jednej, bądź w przypadku środków pieniężnych – dwóch przesłanek. Obdarowany powinien w terminie 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego zgłosić właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych. Obowiązek podatkowy przy umowie darowizny powstaje z chwilą złożenia przez darczyńcę oświadczenia w formie aktu notarialnego, a w przypadku umowy w innej formie – z chwilą spełnienia przyrzeczonego świadczenia. Gdy przedmiot darowizny obliguje do złożenia oświadczeń obu stron w szczególnej formie, obowiązek podatkowy powstaje w momencie złożenia takich oświadczeń.

nDrugi warunek do spełnienia przez obdarowanego odnosi się do sytuacji, gdy przedmiotem darowizny są środki pieniężne, a wartość świadczeń od tej samej osoby w okresie 5 lat przekracza kwotę zwolnienia z podatku w wysokości 9.637,00 zł. Obdarowany ma wówczas obowiązek udokumentować otrzymanie darowizny w formie dowodu przekazania środków na rachunek płatniczy. Transfer tych środków może zostać dokonany również na rachunek inny niż płatniczy – w banku, spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej lub przekazem pocztowym.

Brak spełnienia wyżej wymienionych przesłanek dotyczących zwolnienia spowoduje brak możliwości jego zastosowania. Powstanie on zarówno w przypadku, gdy nie zostaną spełnione obie przesłanki, a więc zgłoszenie i udokumentowanie otrzymania przelewów, jak również tylko jedna z nich. Ponadto, uchybienie sześciomiesięcznemu terminowi także będzie powodować niemożliwość skorzystania ze zwolnienia. Gdy podatnik nie spełni warunków do zastosowania tego zwolnienia podmiotowego, będzie on zobowiązany do opodatkowania danej darowizny na zasadach ogólnych dla nabywców zaliczonych do I grupy podatkowej.

Zgłoszenie darowizny następuje na urzędowym formularzu SD-Z2, stanowiącym Zgłoszenie o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych.