Księża też płacą podatki

Osoby duchowne, które pełnią funkcje duszpasterskie i osiągają przychody z opłat związanych z tymi funkcjami, mają obowiązek zapłaty podatku. Jest to podatek dochodowy w formie ryczałtu od przychodów osób duchownych

Osoby duchowne, które pełnią funkcje duszpasterskie i osiągają przychody z opłat związanych z tymi funkcjami, mają obowiązek zapłaty podatku. Jest to podatek dochodowy w formie ryczałtu od przychodów osób duchownych. Duchowny ma obowiązek zawiadomić właściwego naczelnika urzędu skarbowego o rozpoczęciu pełnienia funkcji duszpasterskiej w terminie 14 dni od dnia objęcia funkcji.

Podatek pobierany jest raz na kwartał w formie zryczałtowanej (stałej kwoty). Stawki podatku różnią się w zależności od wielkości parafii, czyli liczby mieszkańców na danym terenie oraz funkcji, jaką duchowny pełni – proboszcz lub wikariusz. Liczba mieszkańców parafii jest określana na podstawie danych urzędów gmin z dnia 31 grudnia roku poprzedzającego dany rok podatkowy. Stawki ryczałtu wahają się w przedziale 420 zł – 1502 zł dla proboszcza i 127 zł – 486 zł dla wikariusza w zależności od wielkości parafii. W przypadku rozliczenia wikariusza istotne znaczenie ma również fakt, jak duża jest miejscowość lub gmina, w której mieści się parafia.

Kwoty te stosuje się odpowiednio do przychodów wikariuszy i proboszczów wszystkich wyznań, w których stosuje się odpowiednie funkcje. Wysokość ryczałtu jest ustalana odrębnie dla każdego roku podatkowego przez naczelnika urzędu skarbowego. Kwota ta może zostać obniżona na wniosek duchownego, jeżeli na danym terenie liczba wyznawców stanowi mniejszość w ogólnej liczbie mieszkańców. Kwotę ryczałtowego podatku można obniżyć o składkę ubezpieczenia zdrowotnego opłaconą bezpośrednio przez osobę duchowną w kwartale, za jaki opłacany jest ryczałt, pod warunkiem, że składka ta nie została już odliczona od podatku dochodowego. Duchowni opłacają ustaloną wysokość podatku ryczałtowego bez wezwania organu podatkowego w terminie do 20. dnia miesiąca po zakończeniu kwartału, a w przypadku ostatniego kwartału w danym roku kalendarzowym do dnia 28. grudnia.

Wartość tę wpłaca się na rachunek właściwego organu podatkowego. Osoby duchowne są zwolnione z obowiązku składania deklaracji podatkowych o wysokości dochodu osiągniętego ze źródła przychodów objętego ryczałtem.Duchowni nie mają obowiązku opodatkowania się wyłącznie w tej formie. Istnieje możliwość rezygnacji z tej formy opodatkowania w formie pisemnego oświadczenia/zawiadomienia. Można zrzec się opodatkowania ryczałtem, informując o tym właściwy organ podatkowy przed dniem rozpoczęcia pełnienia funkcji duszpasterskich, jak również do 20 stycznia danego roku podatkowego. Z ryczałtu można również zrezygnować w terminie 14 dni po otrzymaniu decyzji o wysokości podatku ryczałtowego. Po zrzeczeniu się tej formy opodatkowania duchowni są zobowiązani do rozliczania swoich przychodów na zasadach ogólnych, w oparciu o zapisy w podatkowej księdze przychodów i rozchodów.