Błędnie wypełniłem PIT. Jak mam dokonać korekty?

Jakie najczęstsze błędy popełniają Polacy w trakcie wypełniania rocznego zeznania podatkowego PIT? Najczęstsze są nieprawidłowe odliczenia przysługujących ulg podatkowych i brak niezbędnych załączników. I oczywiście klasyczny – brak podpisu! To te najpopularniejsze niedopatrzenia, jakich dopuszczają się podatnicy.

I choć już od 2 maja, czyli niemal od 5 miesięcy upłynął termin składania zeznań, korektą możemy składać jeszcze przez pięć kolejnych lat. Mimo tak dużego czasu warto jednak zrobić to jak najszybciej. Poniżej przedstawiamy sposoby, dzięki którym naniesiesz poprawki na już wypełniony formularz.

Korygujemy nasze zeznanie podatkowe

Na początku tego roku przepisy prawa podatkowego zmieniły się. Istotną zmianą w przypadku składania ewentualnej korekty jest to, że nie musimy już załączać pisemnego uzasadnienia co do jej przyczyny. W odczuciu większości podatników, i taki też zresztą był zamiar ustawodawcy, znacznie usprawniło to sam proces korekty. Co ważne, możemy tego dokonać w podobny sposób, w jaki wypełnialiśmy nasz PIT 2015/2016 – zarówno w urzędzie w skarbowym, jak i poprzez internet. Należy oczywiście na druku zaznaczyć pole korekta (po prostu markujemy pole „korekta” zamiast „zeznanie”).  Deklaracja oznaczona w taki sposób może być modyfikowana, dzięki czemu zmieniamy treść pierwotnej deklaracji. Należy przy tym pamiętać, że pierwotnie złożone zeznanie automatycznie anuluje to pierwsze, a pracownicy skarbówki nie będą go już brali pod uwagę. Ponadto, w przypadku gdy doszłoby do kontroli, organ będzie rozpatrywał informacje zawarte tylko na poprawionym zeznaniu korygującym.

Do kiedy możemy dokonać korekty zeznania PIT?

Oczywiście pozostaje jeszcze termin składania zeznań. Ile naprawdę mamy czasu i dlaczego warto zrobić to jak najszybciej? Spieszymy z odpowiedzią. Tak naprawdę termin ostatniego składania właściwych zeznań PIT za rok 2015 minął już dobre 5 miesięcy temu, a dokładnie 2 maja 2016 roku. Przepisy mówią jednak, że podatnik ma całe pięć lat na dokonanie korekty zeznania, wnosząc ją do  właściwego urzędu skarbowego.  Można powiedzieć, że upływający czas ma w tym przypadku znaczenie. I tak np. Korygując błędy z zeszłorocznego zeznania mamy w teorii czas do 2020 roku! Fiskus oprócz należnego podatku pobierze od nas jednak także naliczone odsetki. W związku z tym, im wcześniej dokonamy korekty, tym lepiej.

W ramach prowadzonych czynności kontrolnych organ podatkowy także sprawdza terminowość złożonej deklaracji oraz dotrzymania terminu uiszczenia podatku. Kolejnym krokiem jest standardowa weryfikacja danych przedstawionych na wypełnionym zeznaniu PIT. I teraz, jeśli okaże się że podatnik podał błędne dane rachunkowe lub pomylił informacje, w zależności od tego, jakiego rodzaju będą to uchybienia skarbówka sama dokona korekty bądź zwróci się bezpośrednio do zainteresowanego, w celu złożenia stosownych wyjaśnień.

W przypadku gdy organ skarbowy sam dokona korekty, uwierzytelniona kopia skorygowanej deklaracji trafi do rąk podatnika. Do korekty załączone będą także informacje związanej z korektą deklaracji, takie jak poprawiona kwota podatku, ewentualna kwota nadpłaty lub zwrotu, wreszcie kwoty nadwyżki do przeniesienia lub straty. Poprawka może też wcale nie zawierać tych informacji. Do każdej korekty podatnik otrzymuje pouczenie o prawie wniesienia sprzeciwu. Oczywiście otrzymując skorygowane zeznanie, możemy przecież nie zgodzić się na naniesione poprawki – wówczas w ciągu 14 dni możemy wnieść sprzeciw. Warto pamięć o tym, że w przypadku gdy nie odwołamy się, korekta poczyniona przez urząd skarbowy ma taką samą moc jak korekta poczyniona przez samego podatnika.

Czym grozi błędne wypełnienie zeznania podatkowego?

Kary dotyczą w większości przypadków tylko tych podatników, którzy rzeczywiście nie dokonali złożenia zeznania już po wyznaczonym terminie, lub też całkowicie zignorowali swój obowiązek. Oczywiście konsekwencje nie ominą także tych, którzy celowo wprowadzili skarbówkę w błąd, ukrywając przychody bądź fałszując zawarte w deklaracji podatkowej informacje – w tym przypadku kara będzie szczególnie surowa. Za podobne postępowanie grozi bowiem kara grzywny w wysokości do 720 stawek dziennych lub nawet kara pozbawienia wolności, a w szczególnie ciężkich przypadkach – obie jednocześnie. Stanowi o tym 76 artykuł ustawy podatkowej, traktujący w ten sposób przestępstwa skarbowe lub wykroczenia. Jako wykroczenie kwalifikują się czyny, których wartość nieprzekracza pięciokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia. Obecnie jest to zatem kwota nie przekraczająca 9250 zł, gdzie minimalne wynagrodzenie to 1850 zł. W przypadku, gdy kwota pięciokrotności minimalnego wynagrodzenia zostanie przekroczona – czyn zostaje zakwalifikowany jako przestępstwo skarbowe. I tutaj też może być różnie – w przypadku najniżej zasądzonych stawek mamy dziesięciokrotność, najwyżej będzie to zaś 720.